Disclaimer

De informatie in verzonden e-mail- en faxberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en
wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

KLACHTENREGELING

Joosse Accountants Belastingadviseurs kent een zogenaamde klachtenregeling. Als opdrachtgevers niet tevreden zijn over de dienstverlening dan kunnen zij daarvan schriftelijk mededeling doen bij de Compliance Officer van ons kantoor of de directie. Met klachten zullen wij zeer zorgvuldig omgaan.

KLOKKENLUIDERSREGELING

Klik voor deze regeling:  Klokkenluider

Kantoor Joosse is bekend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland onder de nummers 22013526, 22024542 en 201625880.